СДРУЖЕНИЕТО “КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ” е учредено на 17.08.2005 г. и се ангажира с редица важни инициативи и дейности, насочени към насърчаване на енергийната ефективност и спестяването на енергията. Сдружението събира около 50 активни членове, предимно юридически лица, които са получили удостоверения от Агенция за устойчиво енергийно развитие за различни дейности, свързани с енергийната ефективност. Има следните цели:

Координация и съгласуване. Камарата служи като платформа за координация и съгласуване на предложенията за изменения и допълнения към законодателството и регулациите, свързани с енергийната ефективност. Тя работи в партньорство с ръководството на Агенцията за енергийна ефективност, като вносител на становища и инициативи.

Подкрепа на нормативните актове. Камарата инициира и стимулира обществената и парламентарна подкрепа за законодателни и регулаторни мерки, насочени към енергийно спестяване и енергийна ефективност.

Подпомагане на програми. Камарата подкрепя усилията на Агенцията за енергийна ефективност за реализация на разнообразни програми за енергийна ефективност на различни нива – от отраслови до общински и областни.

Обследване на сгради и индустриални обекти. Сдружението съдейства за успешната реализация на програмите на общински и областни администрации, свързани с обследване на сгради и индустриални обекти с цел подобряване на енергийната им ефективност.

Борба с недобросъвестни фирми. Камарата се бори срещу фирми „фантоми“ ,предлагащи услуги в областта на енергийната ефективност със съмнително качество, като ограничава техния достъп до пазара и предотвратява компрометиране на дейностите в този сектор пред обществеността.

Съгласуване на обща политика за квалификация. Играе ключова роля в определянето на критерии и системи за оценка и приемане на най-добрите енергоспестяващи решения и материали чрез организиране на изложения и събития както на национално, така и на международно ниво.

Камара на енергийните одитори представлява съюз на компетентни професионалисти, които съчетават усилията си, за да насърчават и подкрепят устойчивото енергийно развитие и енергийната ефективност в България. Сдружението работи в съответствие с конституцията, законите на страната и международните актове с цел подобряване на качеството на живот и околната среда чрез оптимизиране на използването на енергията и ресурсите.