АСУ (Асоциация на специалистите по устойчивост) бе създадена през октомври 2018 г. от експерти по Корпоративна социална отговорност (КСО) и устойчивост, които от години работят за разработването и прилагането на КСО политики в компаниите в България.

Нашата мисия. През 2018 г. осъзнахме необходимостта от стандартизация на професията на КСО специалиста в България. С тази цел създадохме организация, чиято мисия е да подкрепи този призив за действие и да работи с държавните институции за осъществяване на промяната.

Нашата роля. Бизнесът играе проактивна и креативна роля в разпознаването и решаването на предизвикателствата, пред които е изправено обществото, чрез прилагането на нови и иновативни подходи.

Нашите цели. Повишаваме обществената информираност и познания за професията и нейните етични норми и стандарти. Създаваме и развиваме информационна мрежа между професионалисти от страната и чужбина, както и сътрудничество със сродни национални и международни организации. Осигуряваме възможност на всички членове да развиват нови компетенции и професионални умения. Създаваме професионална и социална среда на разбиране и позитивно отношение към професията на КСО. Повишаваме качеството на образованието, авторитета, професионалната и социалната значимост на преподаването на КСО. Утвърждаваме високи професионални стандарти в практиката на специалистите по корпоративна устойчивост и социална отговорност. Посредничим между държавни, образователни и икономически организации за развитието на професията и средата за нейното упражняване. Корпоративната социална отговорност и устойчивост са приоритет за безброй компании и организации. Този широк спектър от сектори и професионалисти изисква различни КСО решения и специалности.

Нашите дейности. Провеждаме специализирани изследвания и проучвания и разработваме проекти в областта на Корпоративната социална отговорност и устойчивост. Издаваме и разпространяваме бюлетини, справочници и други образователни и практични наръчници. Обменяме опит с други международни и национални организации и институции. Разработваме и изпълняваме проекти. Организираме срещи, семинари, обучения и други публични събития на територията на България и в чужбина. Разработваме и участваме в подобни събития, организирани от други организации, както и в други промоционални дейности. Сътрудничим с държавни институции, стопански и нестопански субекти в страната и чужбина, за да постигнем целите на Асоциацията.