uIMPACT  предоставя интуитивен инструмент за оценка на Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) и подпомага компаниите да измерват и комуникират своето въздействие чрез приноса си към Целите за устойчиво развитие на ООН (SDGs).

Акцентът върху ESG и SDGs помага на МСП да идентифицират и управляват потенциални рискове в техните операции, включително репутационни, финансови и регулаторни. Освен митигиране на рисковете, управлението на ESG факторите носи сериозни преимущества за компаниите като подобрен достъп до финансиране, позициониране пред клиенти и служители и подготовка за изискванията на бизнес партньори и регулатори.

Услуги:

Оценка на ESG факторите и въздействието спрямо SDGs през автоматизирана онлайн платформа:

Оценка на Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG), oценка на въздействието чрез приноса към Целите за устойчиво развитие на ООН (SDGs), дефиниране на приложими индикатори и цели, идентификация на рисковете и предоставяне на експертни препоръки за подобрение.

За компании: подготвка и докладване по регулациите корпоративна устойчивост, вкл.  Директива относно отчитане на предприятията във връзка с устойчнивостта (CSRD).

  • Изготвяне на план за действие за привеждане на компанията/ групата в готовност за докладване по CSRD. Подготовка за процеса на докладване, обзор на изискванията, темите за докладване, изисквания за одитируемост, преценка на текущото състояние за планиране на необходимия оперативен ресурс, планиране на стъпките, които следва да се предприемат.
  • Съдействие по оценка на двойната същественост (double materiality assessment) за определяне на обхвата на докладване, анализ на веригата на стойност, оценка на въздействието, рисковете и възможностите, съдействие по включване на заинтересованите страни, подготовка на темплейт – съдържание на доклада.
  • Съдействие по изготвяне на доклад, вкл. подкрепа по установяване на процеси по докладване, по събиране на информацията, дефиниране на индикатори и цели за подобрение, идентифициране на отговорните звена в компанията, заинтересованите страни, подготовка на доклад в изискуемия формат.

Изготвяне на политики: Изготвяне на политики в областта на екологичното, социално и корпоративно управление.

Изисквания на партньори и инвеститори: съдействие по изпълнение на специфични изисквания от клиенти, партньори и инвеститори или за получаване на финансиране или сключване на договор.

За инвеститори, фондове и участници на финансовите пазари:

  • Съдействие по докладване по Регламент за оповестяванията на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR)
  • Съдействие по изискванията на Регламента за таксономията
  • ESG скрининг и оценка на въздействието на компаниите от инвестиционното портфолио