В последните години един от основните фокуси в световната икономика е насочен към устойчивост и екологичен баланс. В този контекст, инициативата на Българска Фондова Борса АД (БФБ) и Българска Независима Енергийна Борса (БНЕБ) за създаване на Green Finance & Energy Centre представлява значима стъпка към прехода на страната към зелена икономика и устойчиво развитие.

Green Finance & Energy Centre е организация, фокусирана върху разработването и прилагането на водещи практики в областта на устойчивите финанси и енергетика. Мисията й е да се утвърди като водещ „think tank“, който насърчава обществения дебат и предлага конкретни решения за предизвикателствата, пред които е изправена България в тези области.

Green Centre се стреми да участва в разработването на политики, които да улеснят прехода към зелена икономика и устойчива енергетика в страната. Тя популяризира принципите на ESG (Environmental, Social, Governance) за устойчиви финанси и енергетика на високо ниво сред бизнеса и държавните институции. Също така, участва активно в глобални мрежи, като представя България в европейски и световни форуми, насочени към устойчиви финанси и енергетика.

Green Centre разработва индекси и финансови инструменти, предлага идеи за развитие на методологии за индекси и финансови инструменти, базирани на принципите на устойчивост. Тя става фактор и лидер в обществения дебат по въпросите на устойчиви финанси и енергетика в България.

Организацията функционира в партньорство с важни институции като Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете. В нея участват представители на бизнеса, НПО, академичната общност и световни консултантски компании.